Yönetmelikler

Yönetmelik Adı
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
Adli Kolluk Yönetmeliği
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği
Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Borsa Muamelat Yönetmeliği
Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Devre Tatil Sözlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
Esnaf ve Küçük Sanat İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Halline Dair İhtiyari Tahkim  Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkarların Ödeyeceği Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği
Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alcakları Ücretler Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik
Fiyat Etiketi Yönetmeliği
Garanti Belgesi Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliği
Ekler
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah Taşıma, Bulundurma ile Kullanım Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik
Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği
İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun (KİHBİ) Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Karayolu Sınır Kapıları ile Uluslararası Trafiğe Açık Hava Limanlarında Güvenliğin ve Bu Yerlere Hizmet Veren Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Eşgüdüm Sağlanması Hakkında Yönetmelik
Karma Esnaf Ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği
Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
Oda Muamelat Yönetmeliği
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Oda, Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri Yönetmeliği
Paket Tur Sözlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sisteminde Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Tespiti Hakkında Yönetmelik
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Reklam Kurulu Yönetmeliği
Reklam Konseyi Yönetmeliği
Resmi Mühür Yönetmeliği
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik
Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
Su Ürünleri Yönetmeliği
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkinYönetmelik
Tasfiye Yönetmeliği
Ekler
Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik
Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği
Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Sicil Yönetmeliği
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Tüketici Konseyi Yönetmeliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri, Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi Ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik
Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği
Türkiye – Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti İle Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Yönetmeliği
Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları  Hakkında  Genel Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik