Kanunlar

Kanun No Kanun Adı
3996 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına Dair Kanun
5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
474 Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
4458 Gümrük Kanunu
3577 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3497 Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
1163 Kooperatifler Kanunu
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5957 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
3218 Serbest Bölgeler Kanunu
6815 Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun
5549 Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
1581 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
4572 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun
5300 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
1447 Ticari İşletme Rehni Kanunu
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6098 Türk Borçlar Kanunu
6102 Türk Ticaret Kanunu
6103 Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
2699 Umumi Mağazalar Kanunu
2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun